SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!
14-DNIOWY TRIAL!
PROGRAM DO FAKTUR

Szwedzkie podatki

Podatki w Szwecji Obowiązek podatkowy w Szwecji Podatek VAT w Szwecji Wpis do szwedzkiego rejestru VAT Składanie deklaracji VAT - Zasady Podatek dochodowy w Szwecji Zatrudnianie pracownika a szwedzkie podatki Szwedzkie ulgi podatkowe Rezydent podatkowy w Szwecji Import i Eksport w Szwecji Pozostałe podatki
Podatki w Szwecji
Obowiązek podatkowy w Szwecji dotyczy każdej osoby, która prowadzi własną działalność lub jest zatrudniona. Forma prowadzonej działalności, obroty firmy oraz kwestia zatrudnienia pracowników determinują zakres szwedzkich podatków, które obowiązują właściciela firmy i ich wysokość. Prowadzenie szwedzkiej działalności gospodarczej jest związane z rozmaitymi formalnościami. Przedsiębiorca powinien zapoznać się z przepisami i terminami ustalonymi przez urząd, aby uniknąć konsekwencji niedopilnowania obowiązków.
Obowiązek podatkowy w Szwecji
Przedsiębiorcy, którzy założyli własną firmę w Szwecji i mieszkają na terenie kraju, mają obowiązek zgodnie z obowiązującymi przepisami opłacać szwedzkie podatki. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku podatkowego i nieterminowości, szwedzki urząd skarbowy może nałożyć kary finansowe - karne odsetki lub administracyjną karę grzywny.

Osoby uzyskujące dochody jednocześnie w Polsce i w Szwecji powinny zapoznać się z regulującym relacje dochodowe obu krajów aktem prawnym - Konwencją między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylania się w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2004 roku.

Konwencja reguluje wszelkie kwestie, które wiążą się z obowiązkiem podatkowym wobec obu krajów. Uzyskane dochody nie podlegają więc podwójnemu opodatkowaniu, a w Szwecji obowiązek podatkowy jest spełniany zgodnie z obowiązującymi w prawie przepisami.

Podstawowym kosztem przedsiębiorstwa w Szwecji są podatki. Wysokość, jak i rodzaj podatków zależą od formy prawnej oraz charakteru działalności, jej obrotów w danym roku podatkowym i od faktu zatrudniania pracowników przez pracodawcę. Odprowadza się je cyklicznie, w terminach ustalonych przez szwedzki Urząd Podatkowy (Skatteverket) i według określonych stawek. Szwedzkie podatki w firmie Co warto wiedzieć o podatku VAT w Szwecji?
 1. Podatek VAT (Mervärdesskatt lub tzw. moms) w Szwecji opłaca przedsiębiorca, który oferuje sprzedaż towarów i usług podlegających pod podatek.
 2. VAT należy naliczać w Szwecji do wszystkich przeprowadzonych transakcji, na każdym etapie dystrybucji i produkcji. Transakcja rozumiana jest poprzez sprzedaż towarów, świadczenie usług, wymianę lub własną wypłatę z firmy.
 3. Szwedzki VAT rozliczany jest przy pomocy deklaracji podatkowej, składanej raz do roku, raz na trzy miesiące lub raz na miesiąc do Skatteverket (urzędu skarbowego).
Podatki w Szwecji - VAT Co warto wiedzieć o podatku dochodowym w Szwecji?
 1. Szwedzki podatek dochodowy dla osób fizycznych, czyli między innymi dla firm jednoosobowych jest wyliczany na zasadach ogólnych - na podstawie uzyskanego przez firmę dochodu w ciągu roku.
 2. W przypadku osób prawnych, czyli na przykład spółek, podatek dochodowy w 2020 wynosił 28% od zysku firmy.
 3. Podatek opłacany jest w formie comiesięcznych zaliczek. Ich wysokość urząd wylicza na podstawie deklaracji przewidywanego dochodu w danym roku podatkowym.
 4. Deklarację składa się podczas rejestracji firmy w urzędzie skarbowym, a później na początku każdego roku podatkowego.

Stawki podatku dochodowego w 2020:
Dochód do opodatkowania od 0 do 490 700 SEK - podatek krajowy wynosi 0%, a podatek lokalny 30-35%
Dochód do opodatkowania powyżej 509 300 SEK - podatek krajowy wynosi 20% , a podatek lokalny 30-35%.

Co warto wiedzieć o podatku od zatrudnienia w Szwecji?
- Szwedzkie firmy zatrudniające pracowników są zobowiązane, aby poza podatkiem VAT i podatkiem dochodowym płacić podatek pracodawcy.
- Arbeidsgiveravgift, czyli szwedzki podatek od zatrudnienia oraz Forskuddstrekk, czyli zaliczka na podatek dochodowy pracownika, są wyliczane na podstawie wynagrodzenia brutto pracownika, z uwzględnieniem pozostałych pracowniczych świadczeń.
Podatek VAT w Szwecji
Podatek od towarów i usług, czyli VAT (w Szwecji tzw. moms), określa się bazując na przeprowadzanej transakcji - rodzaju usługi lub towaru. Podatek dotyczy wszystkich transakcji przeprowadzanych przez przedsiębiorstwo, na każdym etapie dystrybucji i produkcji. Jako płatnik szwedzkiego podatku VAT nie muszą rejestrować się przedsiębiorstwa, których wszyscy klienci są zarejestrowani w rejestrze VAT.

Szwedzki podatek VAT jest naliczany od każdej transakcji przeprowadzanej przez przedsiębiorstwo podlegające opodatkowaniu - usługi, sprzedaży towaru, wypłata własna lub wymiana.

Stawki podatku VAT w Szwecji wynoszą:
25 % - podstawowa
12 - zredukowana
6% - niska.

Stawka zredukowana dotyczy usług hotelowych, artykułów spożywczych, rękodzieła czy campingów. Stawka niska natomiast tyczy się prasy, usług transportu osobowego, praw autorskich do niektórych dzieł i wydarzeń kulturalnych.

Obowiązek płatności podatku VAT uprawnia firmę do stosownych odliczeń. Podatek należny jest naliczany od sprzedaży, natomiast podatek naliczony płaci się od zakupów. Przedsiębiorca powinien płacić jedynie różnicę między szwedzkim podatkiem naliczonym a należnym. Podatek naliczony można odliczyć, jeśli transakcja dotyczy niezbędnych do prowadzenia działalności zakupów. Z odliczeń są wyłączone np. samochody osobowe.

Szwedzki podatek VAT jest rozliczany na podstawie dostarczanej do Skatteverket deklaracji podatkowej w wyznaczonych terminach. Zależnie od wielkości i obrotów firmy, deklarację VAT składa się raz na rok, raz na trzy miesiące lub raz na miesiąc.

Termin płatności podatku VAT to 12 dzień każdego miesiąca, natomiast w przypadku przedsiębiorstw średnich podatek może być opłacony do 26-go dnia każdego miesiąca.

VAT w Szwecji nie nalicza się w przypadku branż takich jak usługi finansowe lub bankowe, edukacja i opieka medyczna. Nie nalicza się go również w przypadku eksportowania towarów do kraju spoza Unii Europejskiej. Gdy firma sprzedaje towary do nabywcy z Unii Europejskiej, który jest zarejestrowany jako płatnik podatku VAT, wtedy szwedzki VAT nie jest naliczany, a obowiązek podatkowy dotyczy tylko nabywcy. Moms nalicza się, gdy nabywca nie jest płatnikiem podatku VAT.
Wpis do szwedzkiego rejestru VAT
W szwedzkim rejestrze VAT znajdują się przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek naliczania i odprowadzania określonej wysokości podatku VAT. Dokonać wpisu do rejestru VAT w Szwecji można:
- w formie papierowej przy pomocy formularza SKV 4620, który należy dostarczyć bezpośrednio do lokalnej placówki urzędu skarbowego
- za pomocą witryny internetowej urzędu skarbowego - skatteverket.se.

Wpis do rejestru VAT w Szwecji jest ściśle powiązany z obowiązkiem naliczania, oraz odprowadzania podatku od towarów i usług oraz prowadzenia księgowości zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami podatkowymi. Szwedzkie podatki a rejestr Rejestracja jako płatnika podatku VAT firmy, która jest zobowiązana do naliczania i opłacania podatku od towarów i usług, powinna nastąpić nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem działalności. Gdy wszyscy klienci firmy są zarejestrowani w Szwecji jako płatnicy podatku VAT, wtedy nie musi ona dokonywać wpisu do rejestru VAT.

Ze wpisem do rejestru VAT wiąże się również konieczność prowadzenia wskazującej na wysokość naliczanego podatku dokumentacji. Płatnik VAT w Szwecji musi wystawiać dokumenty, które będą wskazywały procent wchodzącego w cenę sprzedaży podatku. Odliczenie naliczonego podatku jest możliwe, jeżeli faktury zawierają kwotę VAT.
Składanie deklaracji VAT - Zasady
Obowiązujący w Szwecji podatek od towarów i usług, czyli tzw. moms, jest naliczany od każdej transakcji opodatkowanej, niezależnie od etapu dystrybucji i produkcji i rozlicza się go poprzez deklarację podatkową. Deklaracja podatku VAT w Szwecji, którą składa przedsiębiorca, powinna obejmować wszystkie informacje, które dotyczą transakcji związanych z podatkiem VAT.

Deklarację VAT można składać raz na miesiąc, raz na trzy miesiące lub raz do roku, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości firmy oraz rocznych obrotów. Częstotliwość określa się na wypełnionym wniosku rejestracyjnym w Skatteverket. Rozliczenie VAT w Szwecji Raz do roku, raz na trzy miesiące lub raz na miesiąc - małe firmy o obrotach nie przekraczających 1 mln SEK rocznie. Raz na trzy miesiące lub raz na miesiąc - średnie firmy, których obroty wynoszą od 1 mln do 40 mln SEK rocznie Raz na miesiąc - Duże firmy, których obroty przekraczają 40 mln SEK rocznie.

Podatek VAT płatnicy powinni zapłacić najpóźniej do 12-go dnia każdego miesiąca. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa średnie, gdyż te mają możliwość płacić podatek VAT do 26-go dnia każdego miesiąca.
Podatek dochodowy w Szwecji
Szwedzcy podatnicy podlegają pod progresywną skalę podatkową. Dochód i miejsce zamieszkania lub siedziby firmy warunkują przynależność do grupy podatkowej i wysokość stawki. Szwedzki podatek dochodowy jest podatkiem progresywnym, który jest uzależniony od osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu. Osoby fizyczne, czyli pracownicy oraz właściciele firm jednoosobowych płacą stawkę podatku dochodowego w wysokości od 30% do ponad 50%.

Kommun i Landsting to lokalne szwedzkie podatki dochodowe, które zależą od gminy lub regionu, do którego jest przypisany dany podatnik. Stawki wynoszą 30-35%, natomiast wpływy z podatków lokalnych są przeznaczane na finansowanie miejscowego systemu szkolnictwa oraz systemu opieki zdrowotnej. Podatek dochodowy krajowy w Szwecji wynosi od 0% do 20%, zależnie od wysokości dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym.

Szwedzkie stawki podatku dochodowego dla osób fizycznych w 2020:
- Dochód do opodatkowania od 0 do 490 700 SEK - podatek krajowy wynosi 0%, lokalny 30-35%.
- Dochód powyżej 509 300 SEK - podatek krajowy wynosi 20%, lokalny od 30-35%.

W przypadku osób prawnych, w tym spółek, podatek dochodowy w stałej wysokości wynosi 28% od zysku przedsiębiorstwa. Osoba niebędąca rezydentem podatkowym w Szwecji, a która pracuje u zagranicznego lub szwedzkiego pracodawcy, podlega opodatkowaniu zryczałtowaną stawką (SINK - statlig inkomstskatt för utomlands bosatta), która wynosi 25%.

W 2020 podatek dochodowy wynosił:
- 25% dla pracowników zagranicznych (niebędących rezydentami podatkowymi),
- dla osób fizycznych - 0-20% (podatek krajowy) + 30-35% (podatek lokalny),
- 28% dla osób prawnych.

Podatek dochodowy nie obowiązuje osób, które pracują dla firmy bez stałej siedziby w Szwecji i nie są szwedzkimi rezydentami podatkowymi. Dotyczy to pracowników, którzy spędzili do 183 dni w Szwecji.

Wysokość szwedzkiego podatku dochodowego jest wyliczana na podstawie deklaracji przewidywanego na dany rok podatkowy zysku. Deklarację składa się na etapie rejestracji firmy w urzędzie skarbowym (Skatteverket), wtedy urząd wylicza zaliczki, a te należy opłacać w wyznaczonych terminach.

Deklarację podatkową wysyła się do Skatteverket na cyfrową skrzynkę pocztową lub tradycyjnie w formie papierowej, dostarczając ją pod wskazany adres. Jeżeli faktycznie osiągnięty dochód w ciągu roku będzie różnił się od dochodu zadeklarowanego do urzędu, firma może skorygować wstępną deklarację w trakcie trwania roku podatkowego. Deklarację ostateczną składa się pod koniec roku podatkowego i stanowi ona podstawę do wyliczenia kwoty podatku do zapłaty lub zwrotu.
Zatrudnianie pracownika a szwedzkie podatki
Szwedzka firma, która zatrudnia pracowników, jest zobowiązana, aby poza podatkiem dochodowym i podatkiem VAT opłacać również podatek pracodawcy (Arbetsgivaravgifter). W jego skład wchodzą m. in podatek od zatrudnienia, składki ubezpieczeniowe oraz składka emerytalna pracownika.

Obowiązkiem szwedzkiego pracodawcy jest odprowadzanie podatków oraz składek, które wiążą się z zatrudnianiem pracowników. Podatek pracodawcy wynosi 31,42% i jest wyliczany od podstawy opodatkowania (kwoty brutto) oraz pozostałych świadczeń pracowniczych. Szwedzki podatek pracodawcy Termin płatności podatku pracodawcy to 12 dzień każdego miesiąca. Podatek od zatrudnienia jest wpłacany na rachunek indywidualny w Skatteverket.

Jeżeli pracodawca w Szwecji zatrudnia pracowników, powinien ten fakt zgłosić do Skatteverket, skąd później będzie otrzymywał formularze PAYE. Są one niezbędne do naliczania i opłacania podatku od zatrudnienia. Druk zawiera szczegóły dotyczące składek pracodawcy i podatek za pracowników. Wykazać należy wysokość wynagrodzenia i inne świadczenia pracownika, jak i kwotę podatku oraz składek.
Szwedzkie ulgi podatkowe
Pracownicy oraz przedsiębiorcy w Szwecji powinni raz do roku składać deklarację podatkową, zawierającą wszystkie związane z przychodami i kosztami poniesionymi w danym roku informacje. Rozliczenie roczne z urzędem skarbowym pozwala również na odliczenie niektórych poniesionych w związku z prowadzeniem firmy lub wykonywaną pracą kosztów. Podatek w Szwecji - odliczenia Co warto wiedzieć o ulgach podatkowych w Szwecji?
 1. Ulgi podatkowe w Szwecji przeznaczone są dla osób, których uzyskany dochód przekracza 90% dochodu osobistego.
 2. Koszty, które kwalifikują się do odliczeń, powinny zostać odpowiednio udokumentowane - wtedy urząd uwzględni ulgi, jeśli takie przysługują.
 3. Zwrot podatku wylicza się w Szwecji na podstawie posiadanych przez urząd skarbowy informacji oraz dokumentów dołączonych do zeznania podatkowego.
 4. Rozliczenie na warunkach ogólnych w Szwecji umożliwia podatnikowi odliczenie określonych ulg, które wiążą się z pracą i mieszkaniem na terenie kraju.
 5. Rezydenci podatkowi, dzięki obowiązującym przepisom podatkowym, mają w Szwecji możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodu i składek emerytalnych.
 6. Koszty dojazdów do pracy należy udokumentować poprzez przedstawienie rachunków za paliwo lub biletów parkingowych. Należy pamiętać, że odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy powinna wynosić co najmniej 5 kilometrów lub dojazd samochodem powinien oszczędzać minimalnie dwie godziny w porównaniu do innych środków transportu.
 7. W przypadku, gdy szwedzki pracownik chce odliczyć związane z dojazdem do pracy koszty, uwzględniając środki transportu publicznego, odległość między miejscem zamieszkania a miejscem pracy powinna wynosić minimum 2 kilometry.
 8. Szwedzkie ulgi podatkowe obejmują również osoby prowadzące dwa gospodarstwa podatkowe - w Szwecji oraz w Polsce. Podwójne gospodarstwo umożliwia odliczenie kosztów podróży do ojczystego kraju nie częściej niż raz w tygodniu. Koszty tego typu dokumentuje się biletami lotniczymi bądź rachunkami za paliwo. Odliczyć można również część kosztów wynajmowanego w Szwecji mieszkania, związanych z czynszem za wynajem lokalu, gazem, energią elektryczną, ogrzewaniem i rachunkami za telefon lub internet.
 9. W przypadku podróży służbowej istnieje możliwość odliczenia kosztów transportu, wyżywienia oraz zakwaterowania pracownika. Koniecznie należy okazać bilety lotnicze, autokarowe lub promowe, rachunki za paliwo i faktury oraz paragony, które dokumentują związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem wydatki podczas delegacji.
 10. Osoby opodatkowane podatkiem SINK nie mają prawa do żadnych odliczeń i nie dotyczą ich ulgi podatkowe. Tyczą się one jedynie rozliczenia na zasadach ogólnych z urzędem skarbowym.
Rezydent podatkowy w Szwecji
Rezydencja podatkowa związana jest z istotnymi powiązaniami ze Szwecją, na przykład ze stałym zamieszkaniem i pracą w tym kraju. Rezydent powinien mieć centrum interesów gospodarczych oraz osobistych, tzw. centrum interesów życiowych w Szwecji. Rezydentem podatkowym jest osoba, która przebywa na terenie Szwecji nieprzerwanie przez co najmniej pół roku i posiada stałe miejsce zamieszkania.

Co warto wiedzieć o rezydencji podatkowej w Szwecji?
 1. Rezydencja podatkowa oznacza, że dana osoba ma obowiązek podatkowy w danym kraju.
 2. Wiąże się z czasem przebywania oraz centrum interesów gospodarczych i osobistych na terenie danego kraju w ciągu roku.
 3. Jeżeli rezydent podatkowy posiada obywatelstwo kraju lub przebywał tam przez minimum dziesięć lat po opuszczeniu Szwecji, zachowuje rezydencję na okres pięciu lat od daty opuszczenia kraju.
 4. Szwedzkie przepisy podatkowe pozwalają na opodatkowanie zysków ze sprzedaży akcji szwedzkiej spółki podatkiem dochodowym nawet do dziesięciu lat od straty rezydencji podatkowej.
 5. Osoby przebywające na terenie Szwecji krócej niż 183 dni są w ciągu roku uznawani za nierezydentów i mają prawo do opodatkowania zryczałtowaną kwotą podatku dochodowego SINK, która wynosi 25% od kwoty wynagrodzenia brutto. Podatek SINK uniemożliwia dokonanie odliczeń, czyli również zwrot podatku w Szwecji, ale nie wymaga składania rocznej deklaracji podatkowej.
Import i Eksport w Szwecji
Przynależność Polski i Szwecji do Unii Europejskiej umożliwia wymianę towarów między tymi krajami. Import i eksport w Szwecji wymagają stosowania się do obowiązujących aktualnie przepisów, które wiążą się z opłatami celnymi i podatkiem VAT. Poszczególne towary są posegregowane na kategorie, zgodnie z taryfami celnymi i ustalonymi stawkami. Szwedzki Urząd Celny (Tullverket) ustala wysokość opłat celnych.

Podatek VAT, który nalicza się od importu towarów, trzeba zgłaszać w deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego. Jeżeli firmy nie są płatnikami szwedzkiego VAT-u, import zgłasza się bezpośrednio do szwedzkiego Urzędu Celnego. Celna wartość towarów powinna zostać podana w koronach szwedzkich. Większość towarów obowiązuje podstawowa stawka VAT (25% od ich wartości). Stawka zredukowana (12%) dotyczy głównie artykułów spożywczych, nie wliczając tytoniu i alkoholu. Stawką niską (6%) opodatkowane są np. książki i gazety.

Osoba z UE, która przyjeżdża do Szwecji, nie opłaca cła za przeznaczone do użytku osobistego rzeczy.

Taryfa celna w Szwecji wynosi od 0% do 20%, natomiast kwota do zapłaty jest uzależniona od zadeklarowanej wartości towaru, wraz z kosztem transportu do granicy Unii Europejskiej. Szwedzki podatek - ograniczenia Do Szwecji nie wolno przywozić:
- narkotyków
- środków dopingujących
- pornografii

Restrykcje dotyczące eksportu towarów dotyczą m.in:
- materiałów palnych
- przedmiotów o szczególnej wartości kulturowej
- produktów o znaczeniu strategicznym.
Pozostałe podatki
Poza podatkiem dochodowym, podatkiem VAT oraz podatkiem pracodawcy, w Szwecji istnieją także tzw. podatki korporacyjne. Są to m.in:
- podatek od przedsiębiorstw
- podatek od nieruchomości
- opłata skarbowa od kredytu hipotecznego
- podatki ekologiczne (podatek węglowy, podatek siarkowy, podatek od energii).

Zyski kapitałowe opodatkowane, które pochodzą ze sprzedaży spółki, są traktowane jako dochód z działalności firmy ze stawką podatku w wysokości 22%. Zwolnienie z podatku obejmuje zyski kapitałowe uzyskane ze sprzedaży udziałów spółki, która jest szwedzkim rezydentem, pod warunkiem, że środki przeznaczone są na cele działalności gospodarczej. W przypadku, gdy spółka ma rezydenturę w Unii Europejskiej, wtedy uznaje się cele działalności gospodarczej, jeśli posiada ona minimum 10% akcji spółki zależnej. Gdy spółka działa poza UE, jej wielkość powinna być zbliżona do takich form jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub stowarzyszenie gospodarcze w Szwecji.

Szwedzkie przedsiębiorstwa opłacają również roczny podatek od nieruchomości. Podlegają pod niego wszystkie nieruchomości poza zabudową bliźniaczą i lokalami mieszkalnymi w Szwecji. Podatek od nieruchomości wynosi 0,2-2,8% i podlega on odliczeniu od podstawy opodatkowania osób prawnych. Przeniesienie lub udzielenie kredytu hipotecznego, oprocentowanego 2% na nieruchomości oraz prawa użytkowania terenu podlega skarbowej opłacie 4,25% dla osób prawnych lub 1,5% w przypadku osób fizycznych.

Kolejnym podatkiem funkcjonującym w Szwecji jest Kupongskatten, czyli podatek od dywidendy. Wynosi on 30% i jest pobierany u źródła.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

0 odpowiedzi na artykuł "Szwedzkie podatki"

Potrzebujesz księgowości? Chcesz założyć firmę w Szwecji? Wpisz swój numer, email i wyślij
Szukasz księgowej w Szwecji? Pozostaw tu swój telefon i email.